Logistics (goods carrier)

 ?  Goods Tempo

Ekanath Bhandari (Shantadurga Travels) 
98 80 229837..

Rajesh Bandekar (Hegde Transport) 
9880473903..

Prakash Pawar (Shri Ramnath Transport) 
8431164616..

Naresh Kalgutkar (Shantadurga) 
9741783368..

Mohan kalgutkar (shantadurga) 
9480561872..

Sanjay kalgutkar (shantadurga) 
9611094127..

Dayanand 
9481053292..

Devanand Bhat (mahamaya) 
9845341632..

Umesh gunagi 
9480895928..

Pundalik naik (Ashta vinayak) 
9743045044..

Devid furtado (Milagris) 
9449916097